Friday, August 22, 2008

مصاحبه‌ راديويي‌-جيم‌ بيمن‌ ترجمه‌ احمد ارژمند
  • دانلود
    از آنجا كه‌ مدتي‌ است‌ كه‌ مصاحبه‌ راديويي‌ بخش‌ اساسي‌ و مهم‌ پخش‌ راديويي‌ شده‌ است.‌ برخلاف‌ گفت‌وگوهاي‌ تلويزيوني‌ كه‌ مقبوليتشان‌ دچار افت‌ و خير است‌، مصاحبه‌ راديويي‌ همواره‌، مورد توجه‌ بوده‌ است.‌ به‌خصوص‌ در مصاحبه‌هاي‌ خبري‌ پيشرفت‌هايي‌ رخ‌ داده‌ است.‌ با حركت‌ به‌ سمت‌ خبرهايي‌ با ضرباهنگ‌ سريع‌تر، تقاضا براي‌ بريده‌ چين‌هاي‌ صوتي‌ معمول‌ شده‌ است‌ و فعاليت‌ خبرنگاران‌ مصاحبه‌گر براي‌ استفاده‌ از مصاحبه‌ و روزآمد كردن‌ اطلاعات‌ خبري‌ و بهره‌گيري‌ در تجزيه‌ و تحليل‌ رويدادها فزوني‌ يافته‌ است.‌ در واقع‌ هدف‌ نويسنده‌ اين‌ است‌ كه‌ براي‌ روزنامه‌نگاراني‌ كه‌ مي‌كوشند مهارت‌ خود در فن‌ مصاحبه‌گري‌ براي‌ راديو را رشد دهند به‌عنوان‌ نوعي‌ پشتيبان‌ و به‌عنوان‌ راهنمايي‌ براي‌ اجراي‌ خوب‌ عمل‌ كند. در اين‌ كتاب‌ نه‌ اسرار تكان‌ دهنده‌اي‌ فاش‌ مي‌شود نه‌ قواعد سفت‌ و سختي‌ وجود دارد و بلكه‌ پيشنهادهاي‌ بسيار عرضه‌ مي‌شود.
    كتاب‌ حاصل‌ محصول‌ تجارب‌ طولاني‌ يكي‌ از رسانه‌گران‌ با تجربه‌ بي‌بي‌سي‌ را با بياني‌ روشن‌ عرضه‌ مي‌كند. در واقع‌ شاخص‌هايي‌ چون‌ نقش‌ مصاحبه‌ راديويي‌، رهنمودها، راهنمايي‌هاي‌ فني‌ قبل‌ از مصاحبه‌، در هنگام‌ مصاحبه‌، بعد از مصاحبه‌، تحليل‌ مصاحبه‌ به‌ همراه‌ نمونه‌هايي‌ در هر قسمت‌ براي‌ سهولت‌ فهم‌ خوانندگان‌ آمده‌ است.‌
  • No comments: