Saturday, August 23, 2008

مديريت‌ سازمان‌هاي‌ رسانه‌اي‌ در‌ BBC وCNN ‌-لوسي‌ شانكلمن‌‌- ناصر بليغ
  • دانلود
    كتاب‌ “مديريت‌ سازمان‌هاي‌ رسانه‌اي‌ در BBC و CNN” حاوي‌ مباحثي‌ از جمله‌ فرهنگ‌ سازماني‌، استراتژي‌هاي‌ سازمان‌ رسانه‌اي در‌BBC و ‌ CNN، ارتباط‌ فرهنگ‌ سازماني‌ با استراتژي‌ها و رقابت‌ ميان‌ آنها، منابع‌ انساني‌، مدل‌ كاري‌ و سياست‌هاي‌ برنامه‌اي‌ و بررسي‌ وضعيت‌ مالي‌ اين‌ دو سازمان‌ رسانه‌اي‌ مي‌باشد.‌
    اين‌ مجموعه،‌ پيامدهاي‌ استراتژيك‌ فرهنگ‌ شركتي‌ را بررسي‌ كرده‌ و در پي‌ كشف‌ تاثير فرهنگ‌ سازمان‌ بر تحولات‌ استراتژيك‌ دو سازمان‌ بزرگ‌ در‌BBC و CNN مي‌باشد.‌
    باورهاي‌ فرهنگي‌ متمايز در BBC و CNN در مورد هدف‌ بنيادين‌ پخش‌ برنامه‌ها، ماهيت‌ رقابت‌ و رابطه‌ ميان‌ رقابت‌ و كيفيت‌ محصولات‌، عملكرد و گزينه‌هاي‌ استراتژيك‌ آنها را تعيين‌ مي‌كنند. باورهاي‌ فرهنگي‌ آنها بنيادهاي‌ موفقيت‌هاي‌ فعلي‌ و گذشته‌ هر سازمان‌ را به‌وجود آورده‌اند.
    اين‌ مجموعه‌ به‌طور خاص‌ چالش‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ سازمان‌هاي‌ رسانه‌اي‌ را بررسي‌ كرده‌ و در پي‌ آن‌ بوده‌ كه‌ روشن‌ كند چگونه‌ باورهاي‌ ناخودآگاه‌ مشترك‌ مديران‌ در در‌BBC و CNN اعتقادات‌ زيربنايي‌ آنان‌ در مورد مفهوم‌ و كاركرد و مقصد فعاليت‌هاي‌ حرفه‌اي‌ آنان‌ و تحولات‌ استراتژيك‌ آن‌ سازمان‌ها را شكل‌ مي‌دهد.
  • No comments: