Friday, August 29, 2008

راهنماي روزنامه نگاري مستقل
  • دانلود
    این راهنما همۀ درون و بیرون آنچه را که هر روزنامه نگار حرفه ای باید بداند - از چگونگی تحقیق، نوشتن، ویراستاری یک داستان تا چگونگی نوشتن سرعنوان ها، انتخاب نمودارها و گزینش نقل قول ها و نمونه های ضبط شدۀ صوتی – در بر می گیرد و اشکال روزنامه نگاری مکتوب، رادیویی، تلویزونی، روزنامه نگاری متکی به اینترنت و نیز مهارتهای موردنیاز را برای خبرنگاری مورد بحث قرار می دهد.
  • No comments: