Saturday, August 23, 2008

تاريخ‌نگاری به شيوه راديوBBC-صفورا برومند
  • دانلود
    BBC را مي‌توان از قديمي‌ترين و نخستين شركت‌هاي عرصه ارتباطات دانست كه به دنبال پيشرفت فناوري در قرن بيستم تأسيس شد؛ شركتي كه با گذشت هشتاد سال از تأسيس آن همچنان در صدر سازمان‌هاي رسانه‌اي جهان قرار دارد. پيشينه BBC در عرصه ارتباطات رسانه‌اي سبب شده است كه اين سازمان يكي از مهم‌ترين پيشروان در زمينه عملكرد، مديريت و شيوه برنامه‌سازي در راديو و تلويزيون محسوب شود.
    فعاليت و عملكرد BBC به عنوان رسانه‌اي كه سه اصل آموزشي، اطلاع‌رساني و سرگرمي براي مخاطب را سرلوحه كار خود قرار داده است در بيشتر سازمان‌هاي راديو و تلويزيوني كشورهاي مختلف به عنوان الگوي برنامه‌سازي و مديريت رسانه مورد توجه است.
    اين كتاب در ده فصل ارائه شده است كه فصول آن به تاريخچه راديو BBC،‌ مديريت سازماني در BBC، فناوري در ديجيتال راديو BBC، بررسي برنامه‌هاي تاريخي، مجريان برنامه‌هاي تاريخي و ويژگي‌ برنامه‌هاي تاريخي در BBC اختصاص يافته است.
  • No comments: