Monday, June 8, 2009

بهاییت در ایران- دکترسیدسعیدزاهدزاهدانی  • صفحه دريافت كتاب

  • تذکرمهم:هدف از معرفی این کتاب،صرفا اطلاع رسانی است. وقصد توهین به اعتقادات مومنین این آیین متصور نبوده است.

    No comments: