Monday, June 8, 2009

تاریخ جامع بهاییت-دکتر بهرام افراسیابی  • صفحه دريافت كتاب

  • تذکرمهم:هدف از معرفی این کتاب،صرفا اطلاع رسانی است. وقصد توهین به اعتقادات مومنین این آیین متصور نبوده است.

    No comments: