Wednesday, March 4, 2009

به یاد بعدازظهرهای آفتاب – هوتن آفتاب
به یاد بعدازظهرهای آفتاب کتابی ست از هوتن نجات..شاعر آنارشیست ایرانی که در بیست سالگی خودکشی کرد..اعجاب می آورد وقتی شعرهایش را می خوانی..این کتاب همراه بایک ایکس فایل کامل از این شاعر است با مطالبی از دکتر اسماعیل نوری علاء..شمس لنگرودی..فیروز ناجی ..منوچهر آتشی...رضا حیرانی ..و ناما جعفری می باشد..


  • صفحه دريافت كتاب
  • No comments: