Tuesday, March 17, 2009

بهاران خجسته باد
آن عید که دیده ای نگرید
فردا گذرش به کوچه ماست

روزهای خوشی در پیش داشته باشید.

می روم به وطن تاروزهایی چند با خانواده ومردم میهن عزیزم باشم
واحتمالا وضع اینترنت ایران پاسخگوی حجم زیاد کارهایم نخواهد بود.
احتمالا پس از سیزده بدر دوباره فعالیت را از سر خواهم گرفت.
ضمنا
فراموش نکنیم که بهترین عیدی برای دوستان وخانواده مان کتاب است

No comments: