Thursday, March 5, 2009

دورۀ انتقال قدرت ریاست جمهوری
ما اغلب در باره آشفتگی های قبل، حین و پس از دوران انتخابات در سراسر دنیا، خوانده و شنیده ایم. یک ویژگی مهم دموکراسی در ایالات متحده، انتقال مسالمت آمیز و منظم و متناوب قدرت، از یک رئیس جمهوری به رئیس جمهوری دیگر است. آمریکائیان می دانند که انتخابات ریاست جمهوری آینده چه زمانی صورت می گیرد – هر چهار سال، روز سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر- و قدرت به رئیس جمهوری منتخب جدید ( یا رئیس جمهوری که دوباره انتخاب می شود ) در تاریخ 20 ژانویه سال بعد، تفویض می گردد.  • صفحه دريافت كتاب
  • No comments: