Friday, February 6, 2009

خواب آشفته خیابان

"خواب آشفته خیابان"، مجموعه ای مصاحبه ها و یادداشت است که با هدف مکتوب کردن روایت های بخشی از فعالان جنبش زنان از وقایع22خرداد سال های1384و1385 و همچنین13اسفند 1385 گردآوری شده است.

  • صفحه دريافت كتاب
  • No comments: