Saturday, February 14, 2009

برنامه های گزارشی و مستند گزارشی - والتراد آختن ،به کوشش مراد مهدی نیا
خانم آختن در كارگاه آموزشي ششمين جشنواره بين المللي برنامه هاي راديو در ارديبهشت 1384(زيبا كنار )به سوالات حضار پيرامون گزارش هاي مستند و شرايط و ويژگي هاي آن صحبت كردند.كتاب «برنامه هاي گزارشي و مستند گزارشي»متن پياده شده ايشان و حضار را در بر مي گيرد.وي از طريق پرسيدن سوالات پيرامون گزارش هاي مستندو ايجاد تعامل با حاضرين ،سعي در تبيين و تشريح نقش و جايگاه گزارش هاي مستند و گزارشگر مستند در برنامه هاي راديويي دارند.
وي اعتقاد دارد كه گزارشگر ابتدا بايد به سوالاتي مانند :چه كسي؟چرا؟ چگونه؟در خصوص هر واقعه ايي كه قصد گزارش دادنش را دارد،پاسخ دهد.و بايد بداند كه گزارش او به چند در صد از مخاطبان مربوط مي شود.يكي از مهم ترين نكات قابل توجه در گزارش مستند ،تصوير سازي ذهني است كه از طريق آن به مخاطبان ياد مي دهيم آن چيزي را كه نمي بينند از طريق بيان كلمات آن را در ذهن خودشان تصوير سازي كنند و به عبارتي تصوير سازي ذهني مخاطب را فعال كنيم.


  • صفحه دريافت كتاب
  • No comments: