Thursday, February 25, 2010

حکومت و توسعه


  • حکومت و توسعه

  • "حکومت و توسعه"، واقعیت نهفته در اظهارات رئیس جمهور اوباما خطاب به پارلمان غنا در اوایل سال جاری را بررسی می کند: "توسعه نیازمند حکومترانی خوب است."

    دولت ها، رهبران بخش خصوصی و کارآفرینان سراسر جهان ارتباط میان حکومت با ثبات و صادق و رفاه اقتصادی را به طور فزاینده درک می کنند. صدای همه این گروه ها در این شماره از نشریه الکترونیکی امریکا شنیده می شود. رهبران ملی و رهبران محلی دیدگاه های خود را دربارۀ حکومت کارآمد توضیح می دهند. کارشناسان در زمینۀ کسب و کار و کمک به توسعه شرح می دهند که چگونه حکومترانی خوب برای ایجاد رفاه و ثروت حیاتی شده است.

    No comments: