Thursday, February 25, 2010

ارتباطات در محیط دانشگاه


  • ارتباطات در محیط دانشگاه

  • یک اقتصاد جهانی موجب رسوخ فعالیت های اقتصادی ومشاغل از طریق مرزها می شود، بنا بر این تحصیل در خارج ممکن است جوانان را برای دنیای آینده بهتر آماده سازد. امروز در مقایسه با بیست سال پیش شمار دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج می شوند تقریبا دوبرابر شده است. تارنمای Campus.Connections بررسی انجام نشده در مورد تجربۀ تحصیل در سطح بین المللی و تأثیر آن را بر آیندۀ رشد فردی مورد بررسی قرار می دهد.

    No comments: