Thursday, July 16, 2009

جامعهٔ مدنی، مبارزهٔ مدنی-جین شارپ،رابرت هلوی،مهدی کلانترزاده


 • جامعهٔ مدنی، مبارزهٔ مدنی-جین شارپ،رابرت هلوی،مهدی کلانترزاده

 • این کتاب به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومت‌ها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج، که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، نیز پیش‌گیری می‌نماید.
  نویسندگان برای دستیابی به جامعه‌ای مردم‌سالار در فرایند گذار از سیستم‌های خودکامه به دموکراسی، مواردی را پیشنهاد می‌کنند از جمله:
  -آزمودن نهادهای مدنی موجود، قبل از توسل به این شیوه
  -توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه و بررسی ظرفیت و توانایی‌های موجود
  -مشخص کردن هدف و تعریف گروه مخالف
  -پایان دادن به مبارزه و نافرمانی بی‌خشونت، پس از تحقق هدف و خودداری از گسترش آن و ایجاد هرج و مرج
  -استفاده از شیوه‌های مبارزهٔ شهروندی متناسب با هدف فرهنگی و شرایط جامعه
  -دقت و توجه به اصل "خشونت‌پرهیزی و اتکا به رفتار مدنی و شیوه‌های بی‌خشونت" در تمام مراحل

  No comments: