Thursday, April 12, 2007


فرهادچهارم(داستان تاريخي)-احسان طبري
http://files.myopera.com/ehsantabari/files/fahad%204.pdf

1 comment:

کوروش ایرانی said...

میگم یک نرم افزاری هست که متون انگلیسی را برای ادم به صورت خودکار می خواند.اگر نرم افزاری باشد که بتواند متون فارسی را هم بخواند ان وقت خیلی کتاب خوانی گسترش می یابد.چون زحمتش کمتر می شود.البته اینکه بعضی کتاب را بخوانند و کتاب صوتی کنند هم راهی در این زمینه است.و با توجه به رشد چند رسانه ایی در دنیای امروز تصویر نیز تاثیر شگرفی در تعلیم دارد.تحقیق نشان می دهد که یک فیلم تصویری حدود 70 درصد اثر گذاری اموزشی دارد.یک فایل صوتی 35 درصد تاثیر اموزشی می گذارد و یک نوشته 25 درصد.یعنی به ترتیب تاثیر تصویر بیشتر از صدا و تاثیر صدا بیشتر از نوشته است.