Wednesday, April 25, 2007


نام خلیج‌فارس در طول تاریخ (وزارت اطلاعات و جهانگردی: 1355)-مرحوم دکتر محمد جواد مشکور

این اثر یکی از بهترین پژوهشها درباره نام خلیج‌فارس است وبا عنوان «خلیج‌فارس و نام آن در طول تاریخ» در مجله بررسیهای تاریخی سال 1355 نیز منتشر شده و بدلیل ارزش پژوهشی آن، بعد از انقلاب در مجموعه مقالات خلیج‌فارس (وزارت امور خارجه: 1369) تجدید چاپ شده است.
http://files.myopera.com/hanayesh/files/mashkour.pdf

علاوه بر این کتاب چهار مقاله معتبر درباره خلیج‌فارس در آدرسهای زیر قابل بازیابی است؛

جزایر خلیج فارس؛ حسینعلی رزم‌آرا
http://files.myopera.com/hanayesh/files/razmArA.pdf

آ ثار ساسانی خلیج فارس؛ جواد بابک راد
http://files.myopera.com/hanayesh/files/bAbak-rAd.pdf

موقع خلیج‌فارس در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار؛ مونیکا روشن ضمیر
http://files.myopera.com/hanayesh/files/roushan-zamir.pdf


خلیج فارس در روزگار باستان؛ محمد سعیدی
http://files.myopera.com/hanayesh/files/saeedi.pdf

No comments: