Wednesday, August 2, 2006

بشتابيد که وقت تنگ است

به دنبال تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت ،این احتمال وجوددارد که تحریم هایی نیز اعمال شود.مسلما یکی از این تحریم ها قطع ارتباط ایترنتی ایران با دنیا خواهد بود.بنابراین اگر کتابی را در دست تهیه دارید بشتابید وهرچه سریعتر آن را به اتمام برسانید که وقت تنگ است.
از ما گفتن بود.
والسلام

No comments: