Thursday, July 24, 2008

آرامش در حضور ديگران-غلامحسين ساعدي
  • ورود به صفحه دانلود

    سرهنگ بازنشسته اي که پس از فوت همسرش با معلمه جواني به نام منيژه ازدواج کرده است و در يکي شهرستانها زندگي مي کند، مرغداريش را مي فروشد و به پايتخت بازمي گردد تا در کنار دخترانش مليحه و مه لقا زندگي کند. دخترها زندگي بي بندوباري دارند. آمنه، کلفت خانه مي کوشد اين را از چشم پدرشان پوشيده نگه دارد. پدر از وضع زندگي دخترها آزده خاطر مي شود و بيش از پيش به الکل پناه مي برد. مليحه دختر بزرگ تر که از برخوردهاي دکتر سپانلو به تنگ آمده با بريدن رگ دست خودکشي مي کند و مه لقا به ازدواجي غم بار با علي نراقي تن مي دهد. سرهنگ دچار جنون مي شود و منيژه او را در آسايشگاه رواني بستري مي کند و مراقبت از او را به عهده مي گيرد.

    نقل از كلوپ دانلود كتاب
    http://ebookclub.blogfa.com/post-16.aspx
  • No comments: