Thursday, April 24, 2008طوطی کارش خیانته!!

ایالات متحد در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به کرٌات در کشور ایران مداخله کرده ومی کند.
اوج این مداخله در زمان جنگ سرد بود که با سرمایه گذاری های عجیب وهنگفت مالی وفرهنگی قصد داشت تا مردم ایران را از غول کمونیسم بترساند.
نسل گذشته به خوبی این مداخلات را به یاد دارد.
از کمک مالی برای چاپ کتابهای ضدکمونیستی نظیر دکتر ژیواگو
تا ارسال نامه تهدید به قتل با جوهر قرمز برای علما ومراجع تقلید و با امضای جعلی حزب توده
و بسیج لومپن ها در تظاهرات ضد مردمی بر علیه نیروهای آزادیخواه.
ظریفی می گفت که روزی از روزهای دهه سی در حال عبور از خیابان بودم که شنیدم عده زیادی شعار می دهند:
«طوطی کارش خیانته!»
جلو رفتم ودیدم که عده ای از اراذل واوباش هستند.
پرسیدم اینها چه کار با طوطی دارند؟
یکی گفت :ای بابا بی خیال.
به اینها پول داده اند که علیه حزب توده شعار بدهند.اما اینها نفهمیده اند وفکر کرده اند اسم حزبی که طرف حسابشان است طوطی است!

  • تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران-پروفسور گریگوری لویچ بونداروفسکی
  • No comments: