Sunday, April 27, 2008
كابالا نوعي تصوف يهودي است .
در اين باب قبلا جزوه اي به نام

  • اسطوره ها جان مي گيرند-عبدالله شهبازي
    در رد اين انديشه معرفي كرده ايم.
    در اين نشاني ها شما مي تواند مجموعه اي آموزشي از موافقان اين فرقه را مشاهده و دانلود كنيد:
  • علم كبالا-سازمان آموزش وانتشار علم كبالا
    و
  • آموزشهاي كابالا(تصوف يهودي-مجموعه صوتي)-خاخام شيمون بار يوچي
  • No comments: