Thursday, April 24, 2008


بهای نند لال در سال 1630 در شهر غزنی دیده به جهان گشود.
او از بزرگان دین سیک است وتالیفاتی به زبان فارسی دارد.  • دیوان اشعار بهای نند لال- باقر کتابدار


  • No comments: