Monday, March 12, 2007


دوکتاب در سایت جدیدی به نام اسکریبد توسط یک پزشک قرارداده شده است.
این سایت برای آپلود کتابهایتان امکانات زیادی دارد:

همه مردان شاه-استفن کینزر-رضا بلیغ
http://www.scribd.com/doc/9884/all-the-shahs-men

کنت دراکولا(داستان)-وودی آلن
http://www.scribd.com/doc/9875/drakoula

No comments: