Friday, March 23, 2007


شیخ صفی وتبارش-زنده یاد احمد کسروی تبریزی-به کوشش آراد ایل بیگی
http://www.rouzaneha.org/GahRouzaneh/501-550/531-SheikhSafi.pdf

2 comments:

iman said...

ای دل من گرچه در این روزگار
جامعه ی رنگی نمی پوشی به کام
باده ی رنگین نمی نوشی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می بایست تهیست
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

نوروز شما پیروز

Anonymous said...

کیفیت اسکن ها خوب نیستند باتشکر