Sunday, November 23, 2008

بيست وپنج داستان باستاني از ايران كهن

قال كتابدار رضي الله تعالي عنه:

اگر نظر ندهيد حرام است كه دانلود كنيد
 • صفحه دريافت كتاب

 • سه باغ گل
  علی بهانه گیر
  باغ گل زرد
  برگ مروارید
  دزد زیرک
  فاطمه قرقرو
  قبا سنگی
  قصه رمال باشی دروغی
  قصه چوپان زاده
  گل به صنوبر چه کرد (روایت اول)
  گل به صنوبر چه کرد (روایت دوم)
  جنگ بلور
  کتایون دختر قیصر
  یک گردو بیانداز بیاید
  وامق و عذرا
  ورقه و گلشاه
  شاهزاده ابراهیم و فتنه خونریز
  رستم و اسفندیار
  پسر پادشاه و دختر خارکن
  پسر خارکن
  منجم
  ملای مکتب
  میراث سه برادر
  متل روباه
  شیخ صنعان (شیخ سمعان)

  No comments: