Friday, October 17, 2008

از كمون اوليه تا كمونيسم
  • صفحه دريافت كتاب
    این کتاب را مارکسیست ـ لنینیست‌های ایرانی در سالهای خفقان هولناک محمد رضا شاهی فراهم آورده بودند تا به مثابه خودآموز جامع، فشرده و به زبان ساده، مورد استفاده رفقای مبتدی و جوانتر قرار گیرد. همان طوریکه خود رفقای مولف متذکر شده بودند، کتاب حاوی کمبودهایی است که کاش می‌توانستیم لااقل مهمترین آنها را اصلاح می‌کردیم. ولی ما تایپ و چاپ مجدد آن در اسرع وقت را به تاخیر در این امر به علت رفع کمبودها ترجیح دادیم.
    در شرایطی که درافغانستان تحت اشغال امپریالیزم امریکا و سگ‌های بنیادگرا و غیربنیادگرایش، نسل قدیم مارکسیست ـ لنینیست‌ها دسته دسته به ارتداد، فحشای سیاسی خاینانه و پوزه مالیدن مقابل امپریالیزم و سگ‌هایش رو آورده و جوانان دیوانه‌وار، آسان و ارزان از سوی اینجوها و دولت پوشالی امریکایی حقنه‌ی ضد مارکسیزم و ضد هر گونه سیاست انقلابی می‌شوند، امید تکثیر «از کمون اولیه تا کمونیزم» و نظایر آن گام هرچند کوچکی در راه اشاعه علم مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون و بلند نگهداشتن درفش کبیر آن باشد.
  • No comments: